Moduly a funkce

Základní rozhraní systému
Jedná se o základ celého informačního systému, tento základ umožňuje interní komunikaci uživatelů (zasílání a příjem vzkazů), sledování přihlášených uživatelů, generování přehledů o užívání informačního systému jednotlivými uživateli, automatické aktualizace instalací informačního systému a přizpůsobení systém potřebám uživatele (nastavení možností systému). Součástí základního rozhraní jsou také moduly pro správu uživatelských účtů a oprávnění.

 • Klient systému
 • Aktualizační nástroj
 • Možnosti systému
 • Knihovna systému
 • Informace o systému
 • Generátor sestav
 • Správa funkcí
 • Správa účtů
 • Správa skupin
 • Umístění serveru
 • Univerzální správce číselníků

Adresáře osob a organizací
Evidence osob, firem a organizací včetně všech relevantních kontaktních a jiných údajů. Generování hromadných sestav a emailů dle klíčových slov přiřazených osobám, firmám a organizacím. Vazba osob na organizace. Adresáře jsou využívány všemi moduly, které dále pracují s organizacemi a osobami.

 • Adresář osob
 • Adresář firem
 • Sestavy dle klíčových slov

Úkoly a plány
Evidence a připomínání úkolů, podpora skupinových a opakujících se úkolů, sledování splnění. Dlouhodobé plánování činnosti organizace v různých oblastech a v rámci různých aktivit provozovaných organizací.

 • Hlídač termínů
 • Plánovací kalendář
 • Organizace akcí

SMS zprávy
Zasílání placených SMS zpráv do sítí všech mobilních operátorů, generování přehledů o využívání služby jednotlivými uživateli. SMS zprávy je tak možné zasílat přímo z různých modulů informačního systému.

 • Zasílání SMS zpráv
 • Přehled SMS zpráv

Zápisník skupiny
Strukturované ukládání (stromová struktura) textových informací a dokumentů – dokumentový server.

 • Zápisník skupiny

Administrativa
Evidence doručených a odesílaných poštovních zásilek včetně sledování stavu vyřizování zásilky. Evidence sbírek a sbírkových kasiček včetně vybraných částek s návazností na pokladnu. Evidence uzavíraných smluv včetně finančních závazků a přidělování úkolů vyplývajících ze smluv jednotlivým uživatelů. Evidence faktur (kniha vydaných a přijatých faktur), modul umožňuje faktury přímo vystavovat, pokladna. Sledování stavů faktur a celkového cashflow organizace. Správa majetku, užívání majetku, předávací protokoly v elektronické podobě, vazba na přijaté faktury. Rezervace automobilů, prostor a vybavení.

 • Evidence pošty
 • Evidence kasiček
 • Evidence smluv
 • Přehled fakturace
 • Přístup ke smlouvám
 • Správa majetku
 • Pracovní rezervace

Docházka
Vedení agendy docházky uživatelů systému i osob, které se systémem přímo nepracují. Podklad pro výpočet mzdy v souladu se zákonem o účetnictví.

 • Sledování docházky
 • Docházka externistů

Personalistika
Evidence a správa pracovně-právních vztahů. Pracovní poměry, dodatky. Automatické generování dokumentů pracovně-právních vztahů dle šablon. Podpora procesu vzniku pracovně-právních vztahů. Osobní dotazník v elektronické podobě. Evidence vzdělávání zaměstnanců. Žádosti o dovolenou a jejich schvalování. Kontrola skutečného čerpání dovolené.

 • Pracovní poměr
 • Žádosti o dovolenou

Tiskové centrum
Tiskové výstupy z informačního systému na libovolná média (štítky, obálky, hlavičkové papíry), spolupráce s aplikací Microsoft Word.

 • Tiskové centrum
 • Šablony dokumentů

Uživatelské výběry
Možnost sdružovat firmy a organizace do specifických skupiny, následně je možné tyto skupiny hromadně obesílat, vytvářet sestavy, atd.

 • Uživatelské výběry

Jednání
Evidence jednání vedených se subjekty, možnost generovat sestavy, návaznost na Evidenci smluv.

 • Jednání s firmami
 • Jednání s osobami

Elektronické publikace
Tvorba a správa publikací ve formátu HTML s možností automatického exportu na web.

 • Elektronické knihy

Intranet
Webové rozhraní pro přístup ke zveřejněným dokumentům pod heslem.

 • modularIS Intranet

Poradna
Zpracování agendy poradny, konzultačního centra apod. včetně statistických přehledů a vyhodnocování.

 • Deník poradny
 • Statistika poradny
 • Anonymní tazatelé

Osobní asistence
Vedení agendy služby osobní asistence, evidence asistentů, evidence uživatelů služby, párování asistentů k uživatelů, plánování služby osobní asistence, čerpání asistenčních hodin. Podklad pro fakturaci služby osobní asistence.

 • Osobní asistenti
 • Uživatelé asistence
 • Skupiny a tarify
 • Plánování a čerpání
 • Supervize osobní asistence
 • Práce asistentů

Chráněné bydlení
Rozšíření osobní asistence o moduly řešící problematiku chráněného bydlení. Moduly umožňují definovat bytovou infrastrukturu, vést evidenci klientů a pobyt klientů v bytech. Součástí řešení je rovněž tvorba podkladů pro fakturaci služby chráněného bydlení.

 • Správa bytů
 • Fakturace bydlení

Agentura podporovaného zaměstnávání
Evidence klientů a pracovních nabídek, párování klientů s nabídkami, vykazování práce pracovníků Agentury. Modul je realizován zcela v souladu se standardy Unie pro podporované zaměstnávání.

 • APZ Klienti
 • APZ Organizace
 • APZ Nabídky
 • APZ Práce agentury

Centrum sociální rehabilitace
Evidence klientů a pracovních nabídek, párování klientů s nabídkami, zapojování klientů do aktivit Centra sociální rehabilitace, vykazování práce pracovníků Agentury, podrobné statistiky včetně grafů.

 • CSR Klienti
 • CSR Organizace
 • CSR Statistiky

Bariéry
Zpracování agendy konzultačního centra odstraňování architektonických bariér včetně statistických přehledů a vyhodnocování.

 • Konzultace bariéry
 • Statistika konzultací
 • Anonymní tazatelé

Mapování přístupnosti objektů
Z pohledu zdravotně postižených a osob se speciálními potřebami. Obecné řešení s uživatelsky definovanými atributy a šablonami pro vizualizaci. Podpora GPS souřadnic s možností napojení na mapový systém. Export na web včetně obrazové dokumentace mapovaných objektů.

 • Objekty a atributy
 • Mapování přístupnosti

Doprava
Plánování a vykazování jízd. Tisk příkazů k jízdám, statistiky jízd. Variabilní ceníky. Vazba na modul Přehled fakturace.

 • Doprava osob

© 2006  I-Service